کولر گازی در اصفهان, isftasisat, اسپلیت اصفهان, اسپلیت در اصفهان, خانه تاسیسات اصفهان, کولر گازی اصفهان

کولر گازی در اصفهان | اسپلیت و @7 مدل محبوب آن

کولر گازی در اصفهان | اسپلیت در اصفهان | خانه تاسیسات اصفهان | isftasisat

کولر گازی در اصفهان | اسپلیت در اصفهان

عنوان اسپلیت و @7 مدل محبوب آن
نویسنده آژیر
دپارتمان خانه تاسیسات اصفهان
تعداد کلمات 957 کلمه
زمان مطالعه 9 دقیقه

 

فهرست مطالب

نحوه ی کاربا #2 کولر گارسی(اسپلیت) درحالت @سرما

نحوه ی عملکرد اسپیلیت در حالت صیهبیش در زمستان

انوع کولرگارسی (اسپلیت) و #2مورد گسارش آنها در مکان های مختلف

کولر گارسی #2 تیکه یا اسپیلیت برای سرمایش و صیهبیش

بررسی @2 مدل اسپیلیت شامل معمولی و ایئنورتر

کولر گارسی قابل حمل (پرتابل) برای سرمایش و صیهبیش

کولر گارسی کار شده در پنجره یک تیکه

کولر گارسی  یا اسپلیت ایستاده شامل #2 تکه داخلی و بیرونی

 

فهرست تصاویر

شکل 1 کولر گازی در اصفهان

شکل 2 اسپلیت در اصفهان

 

 

گزیدن وسیله رخیص صیهبئش و سرمائش با توجه به قلزم موردنظر یکی از مهمترین دغدغه هاست. چرا که  یک رخیص درست در گسارش پانرژی، تریه مورد نیاز و نتئجه مطلوب تاثیر به سزایی دارد. در ادامه به بررسی انحا کولرگارسی و نهج ی کار آن ها آئشنا مئشویم. اسپلیت به معنای دوئکئه است وبه کولرهائی که ازدو سوای بیرونی و داخلیتشکئل شده باشه گفته مئشود.

نحوه ی کاربا #2 کولر گارسی(اسپلیت) درحالت @سرما | کولر گازی در اصفهان

آیا تا به حال به این تفکر کرده ابد که اسپلیت سراچه یا خانه یا محل کارتان چگونه کار میکند؟  اسپلیت دست آویزای است که با از بین بردن صیهب قلزم راخنکمئکند. حال چئگونه؟ اسپلیت در اصفهان کوئپلرگارسی بدون درنظر گرفتن شرکتسازنده و برند اجزای مختلفی دارد. درفردیدفیزیک می دانیم که گارسها در اثرتضییق تبدئل به مایقع مئشوند. گارس با تضییق کم وارد کومپر می شود، کومپر آن را فشرده و متکاثف میکند. به سمت کندائنسر  می فرستد. در آنجا گارس به آبگون تبدیل می شود. در این حالت صیهبی گارس را به خارج از قلزم احاله می دهد. این پروسه مدام کولر گازی در اصفهان تکرار میشود تا نسمه دلخواه بوئجود بیاید.

نحوه ی عملکرد اسپیلیت در حالت صیهبیش در زمستان

در حالت صیهبیش عئملکرد دستگاه به کمک شئرچهاربا توجه به شکل 1 کولر گازی در اصفهان طرفه بئرعکس می شود. کار کومپر و ائرتور جابه جا مب شود. گارس داغی که ازکومپرخارج می شود، به سمت خارج نواحئرکت نمیکند وبه سمت ائرتور داخل حرکت می کند. به ائن ترتیب لوله های ائرتور گرم می شوند. فنیئ که داخل نوا کار میکند با عبور هوای قلزم از روی این لوله ها هوا را گرم می کند. گارس نوا که سرد است با گرفتن این صیهب صیهمی شود و سپس وارد کومپر می شود. کمپرسر اسپلیت در اصفهان این صیهب را وارد قلزم می کند.

کولر گازی در اصفهان | اسپلیت در اصفهان | خانه تاسیسات اصفهان | isftasisat

شکل 1 کولر گازی در اصفهان

انوع کولرگارسی (اسپلیت) و #2مورد گسارش آنها در مکان های مختلف

 

کولر گارسی #2 تیکه یا اسپیلیت برای سرمایش و صیهبیش

استفاده از این نوع کولرگارسی بیشتر است چون کولر گازی در اصفهان بدون سرو صدا و زیباست. از دوقسمت خارجی(کومپر و کندائنسر) و داخلی (ائراتورذ) تشکیل شده است. قئمت داخلیه در این بنا قرار مئگیرد و قسممت اوت بیرون از بنا. دو تیکه اسپلیت در اصفهان از طریق رابط دو لوئله هائ مختلفئی به هم وئل می شوند.

 

بررسی @2 مدل اسپیلیت شامل معمولی و ایئنورتر | کولر گازی در اصفهان

تکنولوژی اینئورتر نسمهی قلزم را به حالت نسمهبی مناسب و ایدئآل نگه میدارد که باعث می شود. گسارش انرژی کمتر از نئم شود. این بدین دلیل داست که کومپر مدام درحات ترناف شدن طبق شکل 2 اسپلیت در اصفهان و ترنان شدن قرارنمیگیرد. کومپر ترناف نمی شود فقط دور یارنده کم می شود و دوباره در زمان نیاز شروع بئه کار میکند. اسپلیت در اصفهان های  اینئورتر پرایس بالاتری دارند. ولی گسارش کهربا پایینتر و سازگاری با قلزم زیست آنها را محبوبتر کرده است.

کولر گارسی قابل حمل (پرتابل) برای سرمایش و صیهبیش

یک تیکه هست و تمام وارد های مربوط به کولرگارسی در یک وارد قرار دارد. برای فضاهای کوچک مناسب است و باید لئوله khortom آن به بیرون باشد. قسمت صیهبیش چون حالت هیتر دارد از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست. برای فضای 20 تا 30 متر مربع مناسب است. در زیر آنها چرخ هایی برای جابه جاییراحت تر کولر گازی در اصفهان در قلزم قرار داده شده است. ارتفاع این کئولر ها کم و زیاد میشود تا محدوده سه متر. برای فضای کوچک مناسب است ولی میزان خنک کنندگیشان از کوmلرآبی بیشتره. دو مدل تک ئوله و دو لولئه دارند که دولوله یکی هوای صیهب را خارج میکند.و دیگری هوای کومپر را تئمین می کند. که مدل دو لئوله عئمر طولانی تری نسبت به تک لئوله دارند.

کولر گازی در اصفهان | اسپلیت در اصفهان | خانه تاسیسات اصفهان | isftasisat

شکل 2 اسپلیت در اصفهان

کولر گارسی کار شده در پنجره یک تیکه | کولر گازی در اصفهان

انحا اولین مدل هائ کولر گارسی است که نیازی به کائبل کشی و لئوله کشی ندارد. این نوع کولر گارسی به راحتی قابل اجرا است به همین دلیل متقائضی زیاد دارد. تمام قطئعات در یک محئفظه ای قرار دارد. قسمت پشت به پنجره است که صیهب را به خارج از قلزم احاله دهد. به خاطر نوع کومپر، گسارش کهربا  بالاتر اسست و مقدار سرو صدای بیشتری دارد. برای نمای بنئا زیئاد زیبا و جالب نیست. چون ظاهر مئعماری را هم کولر گازی در اصفهان از داخل هم از بیرون تغییرمئ دهد.

کولر گارسی  یا اسپلیت ایستاده شامل #2 تکه داخلی و بیرونی

این نوع کولرها مانند کولرهای قابل حمل نیست، بلکه مانند اسپلیت دو پنل این و اوت دارد. همینطور مانند مدل مقبل حئم نمی توان جابه جا کرد و باید در یک مکان ثئابت باشد. باید در فضاهای خیلئی بزرگ و سالن های بزرگ استفاده شود. چون ظرفیت اسپلیت های ایستاده بالا است. میزان گسارش برقشان پایین است ورطوبت بالاتری تولید میئکنند که برای فروشگائهای بزرگ و سالنهای عظیم وکارگاهئها مناسب است. زیبا، ساده و دارای فیئلتر های کولر گازی در اصفهان تصئفیه هئوا هستند.

در مناطق آب و هوایی بسیار اسپلیت در اصفهان خئشک کولرهئای آئی می تواند انتخاب بهتری باشد. ولی در مناطق مرطوب و شرجئی کولرهای گارسی بسیار مناسب است. کارشناسان، شمارا درانتخاب بهترین نوع سئیستم با توجه به مئعماری بنوا، میزان هزئینه مورد نئظر، متراژ موردنئظر راهنمایئی می کئنند.

 

انواع ظرفیت کولر گازی را نام ببرید؟

9000، 12000، 18000، 24000، 30000

فروشگاه خانه تاسیسات اصفهان چه برند های کولرگازی می فروشد؟

ایران رادیاتور، هایسنس، اجنرال، میدیا

گاز کولرگازی چیست؟

در حال حاضر r410a است.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]

مطالب مرتبط

یک فکر در مورد “کولر گازی در اصفهان | اسپلیت و @7 مدل محبوب آن

 1. پوریو حاجی میرزایی برقb گفت:

  پوریا حاجی میرزایی
  باسلام وباتشکرازمحصولات خوبتون به خصوص کولرگازی دراصفهان که خیلی عالی هستن. و با اطمینان میشه از محصولاتتون با رضایت کامل خرید کرد

  1. حسین سعیدی دوازدهم فرز cnc گفت:

   باسلام و تشکر از شما. محصولاتی مانند کولر گازی که بسیار عالی و باکیفیت کامل .

 2. محمد قضایی گفت:

  سلام خیلی ممنونم از اطلاعات خوب و سایت خوبتون،ممنون از شما و محصولات مفیدتون. از نظر من سایتتان و طراحی سایت بسیار عالی است. و من بسیار راضی هستم. از محصولات دمراد استفاده نموده. و راضی هستم. اما بهتره نمونه های این محصولات بسیار بیشتر شود. و ممنون از پاسخگویی سریع و به موقع تان.

 3. محمد قضایی گفت:

  ممنون از مطالب مفید سایت خوبتون، مطالب یونیکال بسیار کار امد بود. با آرزوی موفقیت روز افزون

 4. حسین سعیدی دوازدهم فرز cnc گفت:

  فوق العاده عالی و بی نظیر

 5. حسین سعیدی دوازدهم فرز cnc گفت:

  فوق العاده

 6. حسین سعیدی دوازدهم فرز cnc گفت:

  دست مریزاد

 7. حسین سعیدی دوازدهم فرز cnc گفت:

  ممنون از سایت بی نظیرتون

 8. حسین سعیدی دوازدهم فرز cnc گفت:

  مطالب و محصولات فوق العاده ایی دارین

 9. امیرحسین اقایی گفت:

  بسیار عالی و مناسب .مثل همیشه.باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *