پکیج در اصفهان, پکیج اصفهان, پکیج لورچ در اصفهان

پکیج در اصفهان | #6 راه گرمکردن خانه یتان و 3 قسم‌ آن

پکیج در اصفهان | خانه تاسیسات اصفهان

پکیج در اصفهان | پکیج لورچ در اصفهان

 

عنوان #6 راه گرمکردن خانه یتان و 3 قسم‌ آن
نویسنده عبدلی
دپارتمان خانه تاسیسات اصفهان
تعداد کلمات 905 کلمه
زمان مطالعه 9 دقیقه

 

فهرست مطالب

انواع way ها برای داغ نموئیدن خانه یتان رابفهمید

اولین way از way های داغ کردن خانه تان

دومین way از wayها را و #3 اصلش

الانه نوبت مئیرسد به @نکتة هائه اصلی و 3تای آن

نکات پایانی که چراباید به #8 دسته قسم بشوند

 

فهرست تصاویر

شکل 1 پکیج در اصفهان

شکل 2 پکیج لورچ در اصفهان

 

انواع way ها برای داغ نموئیدن خانه یتان رابفهمید | پکیج در اصفهان

زمانیکه بدان تفکری می کنید، way های بسیارانی برای داغ نموئيدن خانه یتان موجودست. خانه همه یتان بسیار هوای یخی دارد که نمیتوان ازآن گذشت. تایم ان فردا رسید که باید تصمیمی اتخاذ نمائيد و زندگانی خودتان را از دست یخی هوا نجات بدهید. داغ نگاه داشتن شماو خونوادتون وهمچنین خونه تون تو اولویتهای مهمی قرار داره. اینجاست که آدم دلش میخاد بدونه چطوری پکیج لورچ در اصفهان باید خونشو گرم بکنه. برای همینه که ما خاستیم براتون از گرم کردن و داغ کردن خونه بگیم. یه سری چیزایی هست که اگه بدونید خیلی تواناییه کمکتونو داره. برایه داغ نگهداشتن خانه یتان بروش های گونا گون بقیه مقاله را بخانید. با توجه به شکل 1 پکیج در اصفهان دراینجا way های مختلف داغ کردن خانه تان گفته خاهد شد:

 

اولین way از way های داغ کردن خانه تان

یکی از چیزهائی که باعث داغشدن خانه یتان میشود اینست. یکوره بادمیدن هوایگرم ازطریق مجاری که هوایگرم را ازطریق رجیسترها یاکورههای هوابه اتاقهای سرتاسر خانه یتان میرساند، کارمی کند. میتواند ازطریق برق وگازطبیعی یامازوت تأمینبشود. اندرونیه کورهگاز یاروغن، مصرفیه سوخت باهوا پکیج در اصفهان مخلوطشده وسپس بارامیمیسوزد. شعلهایه آتش مبدلحرارتیفلزی را در جائی کهگرما بهوا منتقل میشود گرما میکنند. هواتوسط فنكوره “aier hanler’s” ازطرق پکیج لورچ در اصفهان مبدلحرارتی رانده میشود. سپس ازطریقمجاری پاییندست مبدلحرارتی مجبور میشود. کنترلهایه سیستمگرمائش هنگامه روشنو خاموش شدن اجزایه مختلف سیستمگرمایشی تنظیم میکنند.

پکیج در اصفهان | خانه تاسیسات اصفهان

شکل 1 پکیج در اصفهان

اکثرخانوارهای آمریکائشمالی برای تأمینگرما بهکوره مرکزیبستگی دارند. مهمترین کنترلاز نقطهنظر شماترموستاتست. اینکار مرکزتوزیع راروشنو خاموش میکند تاخیال شماراحت باشد. درایالاتمتحده، کاراییکوره باحداقل AإUE تنظیممیشود. اینمخفف کلمه Anual Fel se Efficieny میباشد. AUE بازدهیفصلی، میانگین اوج وبارهای بخشیرا تخمینمی زند. هرچه میزان AUE بالاترباشد، بازدهکوره نیزبیشتر ست.

 

دومین way از wayها را و #3 اصلش | پکیج در اصفهان

بخاریک مایعانتقال حرارتبسیار کارآمدست. دارایتراکم جرمیکم ومحدودیت دمانیست. همچنین سریعست واز امکاناتکنترلی زیادیبرخوردار ست. حتی اگربخار کارآمد باشد، سیستمهای آبگرم / دیگهایه بخارتا حدودیکارآمدتر ازدیگهای بخارهستند. درحال حاضر تمایلبه تبدیل  پکیج لورچ در اصفهان سیستمهای بخاربه سیستمهای آبگرم وجوددارد. ایننوع تبدیل اغلبپیشنهاد میشود زیراعدم تخصص درتعمیر ونگهداری سیستمبخار منجرباین میشود که تعدادزیادی ازسیستمهای بخارکمکار هستند. سرانجام، تبدیل سیستمبخار بآب گرمهمیشه بمعنیه جایگزینیه دیگبخارست. ازآنجا کهدیگ بخارموجودمعمولاً قدیمیست، بخشیاز هر پسانداز مشاهدهشده پساز تبدیلرا میتوانبا ارتقادیگ بخارتوضیحداد. مهمست که بخاطر داشتهباشید کاین یک سرمایهگذاری ست کهمی تواند برای سیستمبخار نیزمفید باشد.

 

الانه نوبت مئیرسد به @نکتة هائه اصلی و 3تای آن

وسیلئهpupme حرارتیچئست؟ پمپحرارتی وسیلهای ست کهانرژی گرمارا از یکمنبع گرمابه مقصدموسوم به “غرقگرما” منتقلمی کند. پمپهای حرارتیبرای جابجاییانرژی گرماییدر جهاتمخالفی پکیج در اصفهان انتقالخود بخودی گرماطراحی شدهاند. اینکار را باجذب گرمااز یکفضای سردو انتشارآن بهفضای گرمترانجام می دهد. یکپمپ حرارتیبرای انجامهکار انتقالانرژی ازمنبع گرمابه مخزنگرم، ازمقدار کمینیرویه خارجیاستفاده می کند. وقتیاز پمپ حرارتیبرای گرمایشاستفاده می شود، از همانچرخه اصلیاز نوعتبرید استفادهشده توسطکولر یایخچال استفادهمی شود، امادر جهتمخالف آنست. اینگرما را بجای محیطاطراف، بفضای پکیج لورچ در اصفهان مطبوعآزاد می کند. بعضی نکاتی هستن که باید آنها را بعضیها درنظر گرفة باشند. آنهم چیزهائی ست که برای داغ نموئیدن خانه یتان مورد استفاده ست وکاربرد فراوانی دارد. شما برای داغ نموئیدن خانه خود بایداز بهترنی چیزهائه خود بگذرید. خریدتان را کنسل کنیدتا بتوانید داغ کردن خانه یتان را در اولویت مهمتری قرار بدهید. در اینکاربرد، پمپهایه حرارتئبه طور کلیگرما را ازهوای خارجیخنک کنندیا از زمینمی گیرند.

 

نکات پایانی که چراباید به #8 دسته قسم بشوند | پکیج در اصفهان

اینتجهیزات گرمایشفضا ست کهاز یکاحتراق یاواحد مقاومت بدونکانال تشکیل شدهست. این محفظهمحصورست کهدر آنسوخت می سوزدیا در آن جا گرمایهمقاومت الکتریکیایجاد می شود تا اتاهای خانه یتان راگرم کند. یهکوره کفدر زیر کفقرار دارد. هوای گرمشده را بلافاصلهدر اتاقبالا یا بهاتاق هر طرفمنتقل می کند. یکورهدیواری در یکپارتیشن برطبق شکل 2 پکیج لورچ در اصفهان یادر یکدیوار خارجینصب می شود. اینهوای داغشدهرا بهاتاقهای یک یا دوطرف دیوارمی رساند. یهکورهای بدونلوله در زیرزمیننصب شده و هوایگرم شده را ازطرق یکرجیستر بزرگدر کفاتاق یاراهرو بلافاصلهدر بالا تحویلمی دهد. بالخره یک دونه چیزی را که باید بخاطر بسپارید اینست. بهترست بخاطر سپارید که برایه داغ کردن خانة ئتان باید سختیه زیادی را بخود پکیج در اصفهان بچشانید. هزینهکنید تا دریابید که برای بدست اوردن داغیه خانه باید پشتکار خود را برخ همه کشانید.

پکیج در اصفهان | خانه تاسیسات اصفهان

شکل 2 پکیج لورچ در اصفهان

یک سری چیزهائي را نیزبدانید که هر چیزی انواع هائي دارد. مثلا داغ کردن خانه یتان باید بارامی انجام شود تا باعث دردسرهائه دیگر نشود. اینها با سوزاندنانواع مختلفسوخت از قبیلگاز، چوبیاسوخت گلولهبازده گرماییرا ارائهمی دهند. اجاق هائهگرمایشی محیطبی نظیرو سبکسنتی را ارائهی دهند. بطور کلی، این وسیلة از یکاتاقک آتشبسته، فلزجامد (معمولاً چدنیا فولاد)، پایهآجر آتشنشانی ویک کنترلهوا قابلتنظیم تشکیلشده ست. اجاقگاز باتهویه لولهای اجاقگاز بهدود کش یادود کش مناسبمتصل می شود. پساز اشتعالسوخت بگازهای پکیج لورچ در اصفهان احتراقداغ پرمی شود. گازهائه دود کشیا دود کشباید گرمتراز دمایخارج باشد تاطمینان حاصلشود کگازهای احتراقاز محفظآتش نشانیو دود کشخارج می شوند. بسیاریاز اجاقها یسوزاندن چوببه گونهی مهندسیشده اندکه می توانند باافزودن رندهبه اجاقهائه چند گانهسوز تبدیلشوند.

سئوالات:

چندروش برای گرمکردن خانه موجودست؟

#3 روش و دوراه

چرا باید برای پکیج در اصفهان از خانه تاسیسات اصفهان خریداری نمائيم؟

چون در عین کیفیت گارانتی معتبر و قیمت عالی پیشنهاد می دهد

انواع پکیج را یکیشان را نام ببرید؟

انواع پکیج های مختلف مثل پکیج لورچ در اصفهان را داریم که هرکدام متفاوتند.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 9 میانگین: 4.1]

مطالب مرتبط

یک فکر در مورد “پکیج در اصفهان | #6 راه گرمکردن خانه یتان و 3 قسم‌ آن

 1. muhamadabdi1384 گفت:

  با سلام خدمت سایت خانه تاسیسات اصفهان
  وبا آرزوی موفقیت روزافزون برای شما
  محصولات شما با کیفیت و بسیار پرکاربرد است

  1. Omid گفت:

   سلام،مطلبی که نوشتید واقعا مفیده
   امید وارم موفق باشید
   امید سید حسینی نقشه کشی صنعتی

   1. علیرضا گفت:

    سلام این مطالب امیدوارم در آینده به کارمون بیاد و امید دارم که مفید خاطر باشه ایول موفق باشید

  2. محمد دوستی ایرانی برق A گفت:

   سلام آقای حاجیان مطالبی که در این مقاله تاسیسات نوشته شده است مفید و کاربردی هستند و از قیمتش نگم که خیلی نسبت به بقیه جاها بهتره.

   1. علی محسنی گفت:

    ممنون از مطالب مفید تون باعث شد درباره فن کویل چیزای خوبی یاد بگیرم.

 2. متین رحیمی گفت:

  سلام.مطالبی که داخل گروه قرار دادید خیلی مفید بود🙏
  .متین رحیمی.الکترونیگ صنعتی.

 3. محمد گفت:

  آقای حاجیان مطالبی که داخل سایت وجود دارد کامل عالی و خوب است هم از نظر کیفیتی هم از نظر قیمت عالی به نظر میرسد. محمد شریفی تراشکاری cnc

  1. omid گفت:

   سلام.
   مطلب بالا بسیار مفید بود. امیدوارم موفق باشید
   امید سید حسینی نقشه کشی

   1. رفیعی گفت:

    سلام
    آقای مهندس حاجیان
    سایت بسیار عالی و مطالبی که قرار دادید واقعا مفید مختصر است
    عرفان رفعیی برق

  2. علی مهدوی تراشcncدوازدهم گفت:

   با سلام
   مطلب بالا خیلی پر مفهوم بود و استفاده از این پکیج بسیار خوب است چون از همه لحاظ کاربرد داره و باعث نیروی گرمایشی بالایی است

   1. Mahdi rahimi گفت:

    سلام این سایت با گسترش کاور پکیج اصفهان می‌تونه هم کار را برای مردم راهت می‌کنه. که قیمت خوب کاور پکیج اصفهان و تضمینی جنس بخرم. و هم برای مسعولین نظارتی آسان تر هست که برای مدیریت قیمت در بازار.

  3. عرفان گفت:

   سلام آقای مهندس حاجیان مطالبی که قرار دادید واقعا عالی مفید و بسیار خلاصه متشکرم 🙏

 4. نیما گفت:

  سلام خدمت خانه تاسیسات اصفهان
  مطالب خیلی خوب بودن و کامل منظور را رسانده بود
  نیما کرکوندی . نقشه کشی صنعتی 11

 5. نیما گفت:

  سلام مطالب خیلی خوب بود منظور را کامل رسانده بود
  نیما کرکوندی.یازدهم نقشه کشی صنعتی.

  1. محمد گفت:

   باسلام خدمت خانه تاسیسات اصفهان
   محصولات شما بسیارپرکاربرد وباکیفیت هستند
   محمدخرمی برق صنعتیa

   1. محمد قضایی گفت:

    ممنون بابت مطالب مفید پکیج در اصفهان و کاربردی شما. باعث میشه راحت تر و آگاه تر پکیج در اصفهان در استفاده از پکیج های گرمایشی باشیم.

 6. نیما گفت:

  سلام خدمت خانه تاسیسات اصفهان .
  محصولات شما بسیار پر کاربرد و بسیار با کیفیت هستند
  نیما کرکوندی یازدهم نقشه کشی صنعتی.

 7. دانیال رفیعی گفت:

  سلام خدمت آقای حاجیان مطالب که در سایت گفت است خیلی مفید و عالی است هم از نظر قیمت وهم از نظر کیفیت خوبه

 8. مهدی گفت:

  اقای حاجبان ممنون بابت مطالب مفیدتون خیلی بکار می اید.
  مهدی اکبری11cncتراشکاری

  1. agmynyan گفت:

   ایشالاه که همیشه نمایندگی فروش پکیج لورچ در اصفهان موفق باشید. و در عرصه های نمایندگی فروش پکیج لورچ در اصفهان بلند زندگی شاهد باشیم. ارشیا گمینیان نقشه کشی ساختمان

 9. باعرض سلام و خسته نباشید
  کیفیت عالی و کارایی بودن تجهیزات خیلی عالیه
  خیلی ممنون

 10. علی گفت:

  با سلام خدمت خانه تاسیسات اصفهان
  مطالب خیلی عالی و خوب بودن و کامل منظور را رسانده بود و مفید بود.
  ((با تشکر از خانه تاسیسات اصفهان))

 11. ابراهیم محمودی برام گفت:

  باعرض سلام و خسته نباشید
  کیفیت عالی و کارایی بودن تجهیزات خیلی عالیه
  خیلی ممنون خسته نباشید

 12. علی گفت:

  مطالب مفیدی بود مختاری تاسیسات

 13. علیرضا ایماندوست گفت:

  مطالب مفیدی بود و همچنین سوالات جالبی هم برای جواب دهی در آخر مطالب بود در کل موفق و موید باشید.

 14. علی گفت:

  سلام مطالب مفیدی بود مختاری تاسیسات

 15. عرفان باقری گفت:

  سلام عرفان باقری هستم خیلی ممنون واقعا مطالب دردمون میخوره کارآموز تاسیسات هستم مرسی

 16. محمد گفت:

  باسلام خدمت خانه تاسیسات اصفهان
  محصولات شما بسیارپرکاربرد وباکیفیت هستند
  محمدخرمی برق صنعتیa

 17. سلام وقتتون بخیر .
  مباحث خیلی مفید بودن.
  اگر بشود مباحث رو خیلی ساده تر قرار بدید که همه متوجه آن شوند خیلی خوب میشه
  شایان صادقیان نقشه کشی صنعتی ۱۲

  1. Ahmad.reza.Omidi گفت:

   با سلام و خسته نباشید و تشکر از عوامل سایتتون.
   سایت خانه تاسیسات اصفهان سایتی کامل مفید و بدرد بخور است.
   مطالب ارائه شده کاملا درست و کامل بوده.
   قیمت های کاملا مفید و ارزان نسبت ب سایت های دیگر و بازار.
   (احمدرضا امیدی تاسیسات)

  2. Moein zamani گفت:

   سلام معین زمانی نقشه کشی ساختمان
   پکیج وسیله بسیار مفیدی در محل زندگی و غیره است. به این دلیل که باعث حذف موتور خانه مرکزی و لوله اتحادیه صنف تاسیسات ساختمان اصفهان کشی های گسترده میباشد. و قادر به تامین هم زمان آب گرم مصرفی و آب گرم شوفاژ بوده. و به راحتی قابل نصب است. و مثل بخاری جان بسیار از انسان ها به خاطر مسمویت گاز در خطر نیست .

 18. پوریو حاجی میرزایی برقb گفت:

  پکیج هایه خوبی هستند ولی یه سری ایراد هایی که دارند باید هرچه زود تر بر طرف شود مصل این که مصافت هایه طولانی را هم بتواند گرم نگه دارد و یا این که گرم شدن خانه در تابستان اصلا چیز خوبی نیست

 19. امیر حسین گفت:

  باسلام وخسته نباشید توضیحات درباره محصول بسیار کامل و دقیق بود خیلی ممنون برای توضیح کامل و رساتون
  امیرحسین سخاوتی نقشه کشی ساختمان 12

 20. امیر گفت:

  باسلام وخسته نباشید توضیحات درباره محصول بسیار کامل و دقیق بود خیلی ممنون برای توضیح کامل و رساتون
  امیرحسین سخاوتی نقشه کشی ساختمان 12

 21. پوریو حاجی میرزایی برقb گفت:

  ممنون بابت مطالب خوب و ارزنده
  پوریو حاجی میرزایی برقb

 22. رضا عباسی برق صنعتیA گفت:

  سلام خسته نباشید
  مطالب بسیارمفید هستش محصولات شماهم درزندگی روزمره
  بسیارضروری ولازم می باشدکاش قیمت آن هم مناسب باشد
  موفق وپایدارباشید

 23. رامین عباسی برق صنعتیA گفت:

  سلام خدمت آقای حاجیان مطالب که در سایت گفت است خیلی مفید و عالی است وهم از نظر کیفیت خوبه
  اماازنظرقیمت که بهتره بگم قیمتا عالیه خسته نباشید

 24. حسن وحسین توکلی فرزcnc دوازدهم گفت:

  سلام اقای حاجیان این مطالب پرازمطلب های مهم در مورد پکیج ها هستن که قیمت ها نسبت به جاهای دیگه ای که مشاهده کردم ارزون تر بود مرسی وعرض خسته نباشی

 25. parsa.mi5 گفت:

  مطالب بسیار پر بار و کامل بود و بسیار مفید و ارزنده است

  1. رسول ناظوری دستجردی گفت:

   با سلام با تشکر از اطلاعات مفید اقای حاجیان. این خانه تاسیسات اصفهان محصولات هم از نظر قیمتی عالی هستند و هم ایمنی کامل را تضمین میکنند. و قطعا بشر در اینده یونیکال هم می تواند از انها استفاده کند.

 26. سید نیما حسینی گفت:

  پکیج لورچ در اصفهان محصولی باکیفیت و پر کاربرد

 27. hosein گفت:

  سلام ممنون نمایندگی ایران رادیاتور در اصفهان از زحمات
  و پیگیری هایتان

 28. muhamadabdi1384 گفت:

  سلام خدمت اقای حاجیان
  مطالب سایت واقعا مفید و کامل بوده و انتخاب در خریداری را آسان نموده
  با تشکر از سایت خانه تاسیسات
  محمد عبدی

 29. آقای مهندس حاجیان مطلب ها بسیار عالی ومفید واز نظر کیفیت عالیه ومعرکه وقیمت نسبت به جاهای دیگه بهتره
  باتشکر
  محمد کشاورز
  برق صنعتی

 30. سلام اقای مهندس حاجیان
  مطالب داخل سایت بسیار جالب و مفید است
  وقیمت نسبت به جاهای دیگر مناسب است
  باتشکر
  محمد کشاورز برق صنعتی

 31. muhamadabdi1384 گفت:

  با سلام خدمت خانه تاسیسات اصفهان
  مطالب خیلی پکیج دیواری ایران رادیاتور اصفهان عالی وآموزنده بود
  قیمت ها نسبت پکیج دیواری ایران رادیاتور اصفهان به جاهای دیگر خیلی مناسب تر بود
  ممنون از زحمات شما.
  محمد عبدی

 32. جوادلک گفت:

  سلام خسته نبتشید ممنون از سایت خوبتون
  جوادلک دهم فرز

 33. علی رحمانی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  مطالبی که در مورد شوفاژ نوشته بودید را من تا فروشگاه تاسیسات ساختمان اصفهان حالا نشنیده بودم. واقعا مطالبی فروشگاه تاسیسات ساختمان اصفهان خوبی بود. و برای کسانی که دوست دارند در مورد این وسیله ها چیزی بدانند خوب هست.
  با تشکر از سایت خوبتون
  علی رحمانی

 34. علی شهبازی گفت:

  سلام علی شهبازی هستم
  سایت بسیار پکیج اصفهان خوبی دارید. و همچنین اجناستون پکیج اصفهان هم بسیار با کیفیت هستند.
  ممنون از سایت خوبتون.

 35. متین کاظمی
  هستم خیلی پکیج اصفهان قیمت خوبه این وسیله
  که هم گرمایشی هواشناسی
  دارد هم برای پکیج اصفهان قیمت زمستان
  گرمایش از کف
  دارد

 36. علیرضا جمالی گفت:

  با سلام از سایت خوبتون
  اگه قیمتها هم با توجه نمایندگی پکیج دیواری بوتان اصفهان به تورم رو به افزایش نباشد
  داشتن پکیج‌ها بهترین گزینه نمایندگی پکیج دیواری بوتان اصفهان برای منازل مسکونی امروزه می‌باشد
  ممنون از سایت خوبتون

 37. امیرحسین اقایی دهم فرز گفت:

  سلام امیرحسین اقایی هستم
  تشکر از سابت خوبه خانه تاسیسات.
  با دادن اطلاعوت دقیق و ریز محصول به مشتری کمک میکنید بهترین انتخاب رو بکنه .
  ممنون

 38. علی محسنی گفت:

  ممنون از سایت خوبتون که توضیحات لازم را در مورد محصولات داده

 39. حسین صالحوند گفت:

  به نام خدا حسین صالحوند فرز دهم
  در این سایت کاملا مطالب مناسب و قیمت های مناسب برخورد دار است که کاملا مفید است
  این سایت کاملا معتبر و قیمت های مناسبی دارد
  با تشکر

 40. علی شهبازی گفت:

  سایت بسیار خوبی دارید

 41. علی شهبازی گفت:

  اجناستون بیار با کیفیت هستند

 42. مهدی دهخدا گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید تشکر میکنم از سایت بسار خوب وپر محتوای شما که اطلاعات کامل وجامع در اختیار مشتریان قرار میدهد

 43. مهدی دهخدا گفت:

  باعرض سلام از سایت خانه تاسیسات بازدید کردم از ان راضی بودم

 44. مهدی دهخدا گفت:

  سلام از سایت خانه تاسیسات بازدید کردم و بسیار از اطلاعات آن استفاده کردم ممنون از سایت خوبتون

 45. علیرضا گفت:

  جالبه نظریات شما ممنونم از حسن نیت و اینکه محصولات خوبی دارید

 46. هادی سلیمی گفت:

  ممنون از شما که انواع و کار کرد پکیج دمراد در اصفهان انها را هم توضیح داده اید

 47. Mahdi rahimi گفت:

  با تشکر از آقایی حاجیان به دلیل درست یونیکال کردن این سایت که ادامه دار و آینده دار است

 48. ashkanid5050 گفت:

  خیلی ممنون بخاطر خدمات تصفیه آب در اصفهان رسانی و قیمت مناسب
  اشکان رحیمی

 49. علی رحمانی برق صنعتی A گفت:

  بسیار شکل دمراد و ظاهر زیبایی دارد

  علی رحمانی

 50. mohamad abdi گفت:

  سلام خسته نباشید ممنون از یونیکال سایت خوبتون.
  رضایت کامل از محصولات وپکیج دیواری بوتان

 51. mohamad abdi گفت:

  سلام سایت مورد نظر سایت دمراد خوبیس. ممنون از اجناس با کیفیت.
  محمد عبدی

 52. fazel2332 گفت:

  مطلب ها مفید هستند و اینکه مطلب ها را با شکل توضیح میدهید واقعا الی پرده هوا در اصفهان است و کمک می کند مطلب را بهتر بفهمیم

 53. fazel2332 گفت:

  این پکیج ها اگر در طولانی مدت دچار پرده هوا در اصفهان مشکل گرفتگی لوله با کچ نشوند خیلی الی هستند

 54. fazel2332 گفت:

  اب گرم کن برای هر پرده هوا در اصفهان خونه ای خیلی مهم است و بخواطر اینکه در اشپزخانه نصب میشود اگر نشتی دهد یا اتش بگیرد ممکن است پرده هوا در اصفهان کل خانه اتش بگیرد پس باید ابگرم کن های ایمن رو خرید و درباره ابگرم کن ها اطلاعات داشت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *